Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tât

Thứ tư - 17/05/2017 04:39
Hãy chung tay giúp đỡ trẻ khuyết tật mầm non học hòa nhập...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHÒNG GD& ĐT THANH OAI

TRƯỜNG MN PHƯƠNG TRUNG II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: …../KH-MNPTII

 

Phương trung, ngày 02  tháng 10 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT HÒA NHẬP

Năm học 2016 - 2017

           

Căn cứ vào điều lệ trường mầm non. 

Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học của trường mầm non Phương Trung II năm học 2016-2017.

Căn cứ tình hình thực tế của trường mầm non Phương Trung II. Trường mầm non Phương Trung II lập kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập năm học 2016 – 2017 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của các cấp về công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

- Mỗi năm đều được tập huấn về dạy học hòa nhập trẻ khuyết tật cho giáo viên chủ nhiệm.Tất cả cô giáo đều có sự quan tâm đặc biệt đến đối tượng này.

- Được phụ huynh học sinh ủng hộ nhiệt tình và kết hợp cùng quan tâm đến trẻ

- Ý thức học tập của các con có phần tiến bộ.

2. Khó khăn:

- Việc xác định năng lực còn lại của các con để có cơ sở theo dõi quản lí, giáo dục chưa khoa học.

- Do chưa xác định được năng lực của từng con nên việc đánh giá còn lúng túng.

- Một số giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong công tác giáo dục trẻ hòa nhập trẻ khuyết tật hòa nhập.

3. Số lượng học sinh khuyết tật

STT

Họ và tên

Lớp

Dạng KT

Ghi chú

1

Lê Thị Thu Trang

A1

Não ũng thủy – chưa đi lại được

 

2

Lê Phương Anh

A3

Câm- điếc- loạn thị

 

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HOÀ NHẬP:

1. Giúp trẻ khuyết tật được hưởng quyền học tập bình đẳng như những trẻ khác.

2. Tạo điều kiện và cơ hội cho trẻ khuyết tật được học tập, vui chơi, hòa nhập cộng đồng, phục hồi chức năng và phát triển trí tuệ.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Nhiệm vụ:

1.1 Đối với nhà trường:

a. Huy động và tiếp nhận trẻ khuyết tật đến học.

b. Xây dựng cơ sở vật chất, tạo cơ hội và điều kiện cho người khuyết tật, được tham gia các hoạt động hòa nhập với cộng đồng.

c. Xây dựng kế hoạch hoạt động, đội ngũ giáo viên, nhân viên hỗ trợ cho người khuyết tật theo từng lớp, từng độ tuổi.

d. Phối hợp chặt chẽ  với gia đình, các tổ chức xã hội và các lực lượng cộng đồng để chăm sóc, giáo dục cho trẻ khuyết tật;

e. Tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên tham gia học tập nâng cao chuyên môn về giáo dục cho người khuyết tật.

1.2 Đối với các lớp có trẻ khuyết tật hòa nhập:

- Có kế hoạch và mục tiêu, nôi dung giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập.

- Các giáo viên cần quan tâm, chia sẽ, động viên trẻ khuyết tật tham gia các hoạt động của lớp.

- Hỗ trợ trẻ khuyết tật về các hoạt động mà trẻ chưa thực hiện được.

- Có sổ theo dõi sự tiến bộ của trẻ được cập nhật hàng ngày.

1.3. Đối với tổ, nhóm chuyên môn:

a. Xây dựng, thống nhất, triển khai kế hoạch giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở từng tổ, khối phụ trách theo sự chỉ đạo của cấp trên.

b. Tham gia xây dựng, giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân của trẻ khuyết tật, của giáo viên.

c. Sinh hoạt chuyên môn thường kỳ, tổ chức các chuyên đề giáo dục cho trẻ khuyết tật.

d. Phối hợp với các tổ chức, các cơ sở giáo dục khác trong việc giáo dục hòa nhập dành cho trẻ khuyết tật.

1.4. Đối với cá nhân giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp có trẻ khuyết tật:

a. Giáo viên được phân công giáo dục hòa nhập dành cho trẻ khuyết tật phải tôn trọng và thực hiện các quyền của trẻ khuyết tật, có phẩm chất đạo đức tốt, yêu thương người khuyết tật, có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật.

b. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, kế hoạch dạy học theo yêu cầu và các quy định của trường.

c.  Chủ động phối hợp với tổ, nhóm chuyên môn trong việc lập kế hoạch giáo dục cá nhân, tổ chức hoạt động giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục theo kế hoạch giáo dục cá nhân của trẻ khuyết tật.

d. Thường xuyên tự bồi dưỡng, đổi mới phương pháp, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

e. Tư vấn cho nhà trường và gia đình người khuyết tật trong việc hỗ trợ, can thiệp, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật.

* Giáo viên lập hồ sơ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật của lớp gồm:

Danh sách trẻ khuyết tật.

Sổ theo dõi sự tiến bộ của trẻ khuyết tật.

Hồ sơ này sẽ được bàn giao cho giáo viên lớp có trẻ khuyết tật quản lý.

1.5 Đối với trẻ khuyết tật:

a. Chăm lo rèn luyện, phục hồi chức năng, bảo vệ sức khỏe, thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo chương trình và kế hoạch của trường, tham gia các hoạt động trong và ngoài nhà trường phù hợp với khả năng của mình.

b. Tôn trọng các giáo viên, nhân viên trong trường, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện, thực hiện nội quy nhà trường.

2. Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân dành cho người khuyết tật:

a.  Mỗi trẻ khuyết tật đều được lập hồ sơ giáo dục cá nhân, trong đó có các thông tin về: khả năng, nhu cầu, các đặc điểm cá nhân, mục tiêu hàng năm và mục tiêu học kỳ, thời gian thực hiện,  nội dung, biện pháp thực hiện,  người thực hiện, kết quả đánh giá và điều chỉnh sau đánh giá đối với người học.

b.  Kế hoạch giáo dục cá nhân dành cho người khuyết tật được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học chung và nhu cầu, khả năng của người khuyết tật theo hướng dẫn của Bộ.

3. Nội dung, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả GDHNTKT;

3.1. Nội dung, phương pháp giáo dục:

Căn cứ nội dung chương trình giáo dục theo quy định của Bộ GD&Đ T đối với cấp học mầm non.

Dựa vào khả năng, nhu cầu của mỗi trẻ khuyết tật đã xác định trong sổ KHGD cá nhân và kế hoạch giáo dục chung.

Trên cơ sở đó giáo viên điều chỉnh mục tiêu và nội dung, phương pháp giáo dục một cách phù hợp với từng đối tượng trẻ khuyết tật.

Giáo viên đề xuất miễn, giảm một số hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân trẻ khuyết tật học không thể đáp ứng được.

3.2. Đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập người khuyết tật:

a. Yêu cầu đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập dành cho trẻ khuyết tật dựa vào nội dung, hình thức học tập đã được điều chỉnh, kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân, chú trọng đến sự tiến bộ trong việc rèn luyện các kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, khả năng hòa nhập theo từng đối tượng cụ thể.

b. Việc đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập dành cho trẻ khuyết tật phải căn cứ vào các hoạt động, kết quả học tập, lưu giữ bài làm, bài tập và nhận xét của giáo viên, được phân công giảng dạy hoặc phụ trách trẻ khuyết tật.

c. Việc đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập dành cho trẻ khuyết tật được thực hiện theo nguyên tắc động viên, khuyến khích và ghi nhận sự tiến bộ của trẻ.

IV. Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật của nhà trường, từng tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy trẻ khuyết tật cụ thể và  triển khai cho mỗi giáo viên của tổ giảng dạy ở lớp có học sinh khuyết tật thực hiện nghiêm túc. Mỗi tháng có báo cáo về BGH tình hình giáo dục trẻ khuyết tật, để có biện pháp xử lí kịp thời./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ chuyên môn.

- GV có HSKT (thực hiện)

- Lưu VT.

 

 

 

 

                 Nguyễn Thị Nhung

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Nhung

Nguồn tin: Trường MN Phương Trung II

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số 63

Tổ chức “Liên hoan văn nghệ - chia quà Tết Thiếu nhi 1/6 cho các cháu”

Thời gian đăng: 01/06/2020

lượt xem: 83 | lượt tải:28

Số 01/TĐMNPT2

Bản đăng ký thi đua năm học 2018 -2019 trường MN Phương Trung 2

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 256 | lượt tải:0

3537

Thông tư Ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non

Thời gian đăng: 24/12/2018

lượt xem: 267 | lượt tải:92

3538

Thông tư Ban hành Quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 24/12/2018

lượt xem: 273 | lượt tải:71

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 283 | lượt tải:97
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây