Kê hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2017 - 2018

Thứ năm - 14/12/2017 04:18
Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2017 -2018 - Trường MN Phương Trung 2
PHÒNG GD& ĐT THANH OAI
TR­ƯỜNG MN PHƯƠNG TRUNG II
 
Số:      /KH – MNPTII
 
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
    Phương Trung, ngày 06 tháng 10 năm 2017
                                                                                                                                                                                                                                           
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin
Năm học 2017-2018
 
Căn cứ chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018.
Căn cứ công văn số 3174/SGD&ĐT-VP ngày 22/9/2017  của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018.
Thực hiện theo kế hoạch số 497/KH-GD&ĐT ngày 25/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2017 – 2017.
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và tình hình thực tế của đơn vị. Trường mầm non Phương Trung II xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2017- 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích.
Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực và đẩy mạnh về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong nhà trường trên cơ sở tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý và chăm sóc giáo dục trong nhà trường.
2. Yêu cầu
Tất cả CBGV-NV đều nghiêm túc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ năm học, tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy; gắn kết chặt chẽ các hoạt động giáo dục của nhà trường với ứng dụng CNTT.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Triển khai đồng bộ có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy và học trong nhà trường góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025( được phê duyệt theo Quyết định số 117/QĐ-Ttg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
2. Xây dựng hệ thống thông tin kết nối giữa nhà trường với các nhóm lớp, sử dụng thống nhất các cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non, các phần mềm quản lý, tham gia hội nghị truyền hình, tập huấn qua mạng, áp dụng phương thức tuyển sinh đầu cấp học qua mạng.
3. Phục vụ nhu cầu của tự học của CB, GV, NV trong nhà trường, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động dạy và học, xây dựng mô hình ứng dụng CNTT trong công tác điều hành quản lý, dạy và học.
4. Các chỉ tiêu chính:
- Nhà trường nghiêm tục sử dụng hệ thống quản lí thông tin giáo dục trực tuyến của ngành trong công tác quản lý điều hành.
- Tăng cường sử dụng hệ thống E-mail, trang Webside trong công tác quản lý, chỉ đạo và trong chuyên môn.
- Trang bị đầy đủ máy vi tính nối mạng nội bộ (LAN) và Internet phục vụ dạy và học trên 15 nhóm lớp. Quản lý sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả máy tính trên các nhóm lớp.
- 100% giáo viên biết ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy. Đặc biệt giáo viên dạy giỏi phải biết ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy, xây dựng các giáo án điện tử với các hoạt động dạy và học trên nhóm lớp phù hợp với đặc điểm của trẻ.
- 100% cán bộ quản lý, viên chức có tuổi dưới 50 được phổ cập trình độ và kỹ năng ứng dụng CNTT.
- Chỉ đạo 100% giáo viên nhân viên phát huy tác dụng của website có hiệu quả.
- Thực hiện một cách nghiêm túc các quy định của Phòng GD&ĐT về chế độ thông tin báo cáo.
III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tham gia các hoạt đọng ngày hội CNTT của ngành
Tích cực tham gia ngày hội CNTT lần thứ IV dự kiến được tổ chức vào tháng 3/2018.
Hưởng ứng phát động phong trào xây dựng phần mềm, website trường học phục vụ công tác quản lý và dạy học, đồ dùng dạy học tự làm có ứng dụng CNTT, hồ sơ bài giảng điện tử E-learning...
Tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT có hiệu quả trong công việc, hưởng ứng cuộc thi kỹ năng CNTT trong giảng dạy và nghiệp vụ.
2. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành quản lý giáo dục
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Hệ thống quản  lý tuyển sinh trực tuyến, kết nối thông tin quản lý giáo dục một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời để báo lên cấp trên.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung toàn ngành, cụ thể:
- Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục chống mù chữ, tại địa chỉ: http://pc.hanoiedu.vn.
3. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học
Phổ biến, hướng dẫn giáo viên khai thác kho bài giảng E-learning của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn, của Sở GD&ĐT tại địa chỉ http://elearning.hanoiedu.vn.
Ứng dụng CNTT đổi mới trong phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên chủ động tích hợp CNTT vào từng hoạt động để nâng cao hiệu quả bài giảng, sử dụng phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, hạn chế việc lạm dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng một cách miễn cưỡng.
Tăng cường sử dụng trang “ Trường học kết nối” của Bộ GD&ĐT phục vụ trao đổi chuyên môn, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trong nhà trường.
 
Chỉ đạo giáo viên cần tích cực, chủ động tham khảo và sử dụng các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học trên Internet để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập. Không dùng thuật ngữ “giáo án điện tử” cho các bài trình chiếu powerpoint.
Tích cực tham khảo mẫu giáo án đã được đưa lên mạng giáo dục.
4. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT
-Tăng cường đầu tư thiết bị CNTT phục vụ cho ứng dụng CNTT một cách hiệu quả và thiết thực, cụ thể:
- Hoàn thành nối cáp quang internet trong nhà trường đảm bảo ổn định chất lượng kết nối internet.
- Trang bị đầy đủ thiết bị CNTT để phục vụ cho công tác quản lý, dạy và học trong nhà trường.
- Thực hiện triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, website...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường các kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị CNTT cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân.
5. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
Tích cực tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên do Phòng GD&ĐT tổ chức, đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông; kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường; kỹ năng sử dụng phần mềm trình chiếu, kỹ năng xây dựng bài giảng E-learning.
Tăng cường tổ chức bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cho giáo viên, nhân viên. Khuyến khích cung cấp tài liệu bồi dưỡng cơ bản về CNTT để giáo viên, nhân viên tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng. Xây dựng nòng cốt về ứng dụng CNTT đối với từng khối trong trường.
Chú trọng kiểm tra kiến thức và kĩ năng tối thiểu về CNTT đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đăng ký các danh hiệu thi đua và tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp, đánh giá chuẩn lãnh đạo và chuẩn giáo viên.
6. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở
Quán triệt và triển khai Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên.
Cài đặt phần mềm mã nguồn mở vào chương trình dạy tin học và các máy tính sử dụng trong nhà trường.
Nghiên cứu áp dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở Nukeviet trong việc xây dựng triển khai website giáo dục.
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
1.     Kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT trong nhà trường
Phân công một đồng chí: Lê Thị Kim Hoàn trong ban giám hiệu nhà trường và đ/c Ngô Thị Lan Anh giáo viên – kiêm nhân viên của trường đảm nhận vị trí làm đầu mối theo dõi phụ trách.
2. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông qua các hội nghị, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GD&ĐT.
3. Ban hành quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng các cá nhân làm tốt, có các biện pháp chế tài đối với các cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
4. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp có hiệu quả việc đầu tư với thuê dịch vụ CNTT (quy định tại quyết định số 80/2014/QĐ-Ttg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ).
           Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện nhiêm vụ ứng dụng CNTT năm học 2017 -2018 trường mn Phương Trung II. Yêu cầu toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường nghiêm túc bám sát và thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc trực tiếp trao đổi với ban giám hiệu nhà trường  để được giúp đỡ và giải đáp.
                                                                                             TM. NHÀ TRƯỜNG
Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                              - Như đề gửi;(b/c)                                                                    
- L­ưu VP.                                    
 
 
                                                                                             Nguyễn Thị Nhung      
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Nhung

Nguồn tin: MN Phương Trung 2

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số 63

Tổ chức “Liên hoan văn nghệ - chia quà Tết Thiếu nhi 1/6 cho các cháu”

Thời gian đăng: 01/06/2020

lượt xem: 86 | lượt tải:28

Số 01/TĐMNPT2

Bản đăng ký thi đua năm học 2018 -2019 trường MN Phương Trung 2

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 257 | lượt tải:0

3537

Thông tư Ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non

Thời gian đăng: 24/12/2018

lượt xem: 267 | lượt tải:92

3538

Thông tư Ban hành Quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 24/12/2018

lượt xem: 276 | lượt tải:72

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 284 | lượt tải:98
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây