Danh sach đăng ký thi đua năm học 2016 -2017 trường mn Phương Trung II

Thứ hai - 15/05/2017 16:30
Đăng ký thi đua tập thể CB-GV-NV trường MN Phương Trung II năm học 2016 - 2017
STT Họ và Tên Năm
sinh
Nam/
nữ
Chức vụ Trình độ
chuyên môn
Bộ môn
giảng dạy
Đăng ký Danh hiệu thi đua
CSTĐ cấp TP Chiến sĩ thi đua cơ sở Lao động
tiên
tiến
Giáo viên
giỏi
Tên đề tài
1  Nguyễn Thị Nhung 10/10/1967 x HT ĐH     x x   Một số biện pháp nâng cao công tác quản lý trong trường Mn Phương Trung II
2 Lê Thị Kim Hoàn 28/12/1981 x PHT ĐH     x x   Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng dạy và học cho trẻ trong trường mầm non Phương Trung II
3 Hoàng Thị Xuân 28/2/1965 x PHT ĐH     x x x Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng nuôi dưỡng ở trường MN
4 Lê Thị Huyền Trang 2/23/1987 x GV ĐH Thể dục   x x x Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 -6 tuổi làm quen với toán trong trường MN phương trung II
5 Lê Thị Thu 18/4/1990 x GV ĐH Văn học   x x x Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 -6 tuổi làm quen với văn học trong trường MN phương trung II
6 Lê Thị Loan 8/19/1984 x GV ĐH Tao hình   x x x Một số biện pháp giúp trẻ học tốt hoạt động phát triển thể chất trong trường mầm non 
7 Lê Thi Bích Huệ 7/23/1990 x GV ĐH Âm nhạc   x x x Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giúp trẻ MGN 4 -5 tuổi học tốt hoạt động âm nhạc trong trường mầm non PTII
8 Đào Phương Châm 7/6/1987 x GV ĐH Tạo hình   x x x Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3 tuổi trong hoạt động khám phá ở trường MN 
9 Lê Thi Hoa 9/17/1987 x NV ĐH Thể dục   x x x Một số  biện pháp nâng cao cho trẻ 3 tuổi trong hoạt động tạo hình ở trường MN
10 Lê Thị Thắm 29/8/1987 x GV ĐH Văn học   x x x Một số kinh nghiệm giúp trẻ 24 - 36 tháng phát triển thể chất trong trường MN Phương Trung 2
11 Nguyễn Thị Linh 12/15/1991 x GV ĐH Âm nhạc   x x x  Một số kinh nghiệm phát triển vốn từ cho trẻ 24 - 36 tháng trong trường MN Phương Trung II
12 Phạm Thị Thu Hiền 30/10/1990 x CN Nấu ăn   x x x Một số biện pháp chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm non
13 Nguyễn Thị Hiền 6/2/1991 x GV ĐH       x   Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 -6 tuổi học tốt môn tạo hình
14 Kim Thị Huế 13/12/1991 x GV ĐH       x   Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 -6 tuổi làm quen với âm nhạc
15 Phạm Thị Huệ 12/2/1973 x GV ĐH       x   Nâng cao chất lượng âm nhạc cho trẻ 5 tuổi trường MN Phương Trung II
16 Nguyễn Thị Thu 26/11/1985 x GV ĐH       x   Nâng cao chất lượng văn học cho trẻ 5 tuổi trường MN Phương Trung II
17 Lê Thị Tấn 17/7/1985 x GV ĐH       x   Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 5 tuổi trường MN Phương Trung II
18 Nguyễn Thị Thu Hằng 21/01/1986 x GV ĐH       x   Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ học tốt hoạt động âm nhạc trong trường MN Phương Trung II
19 Lê Thị Hải Yến 4/18/1990 x GV ĐH       x   Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 5 tuổi học tốt hoạt động làm quen chữ cái trong trường MN Phương Trung II
20 Lê Thị Tươi 10/8/1990 x GV ĐH       x   Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 5 tuổi học tốt hoạt động toán trong trường MN Phương Trung II
21 Nguyễn Thị Như 6/3/1978 x GV ĐH       x   Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình trong trường MN Phương Trung II
22 Lê Thị Hương 11/7/1968 x GV ĐH       x   Tạo môi trường học tập trong lớp cho trẻ 4 - 5 tuổi hoạt động 1 cách tích cực 
23 Lê Thị Thu Hiên 21/06/1980 x GV ĐH       x   Một số biện pháp giúp giáo viên mạnh dạn tự tin trong giao tiếp của trẻ trong trường Mn Phương Trung II
24 Nguyễn Thị Xuân 27/07/1987 x GV ĐH       x   Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy vận động theo nhạc cho trẻ 4 - 5 tuổi 
25 Luu Thị Hồng Yên 24/10/1972 x GV ĐH       x   Một số biện pháp nang cao chất lượng giúp trẻ mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi học tốt môn làm quen với văn học trong trường Mn Phương Trung II
26 Phạm Thị Lan 18/05/1975 x GV ĐH       x   Một số biện pháp giúp trẻ học tốt hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi trong trường MN Phương Trung II
27 Hoàng Thị Học 12/29/1986 x GV ĐH       x   Một số biện pháp giúp trẻ học tốt hoạt động tạo hình  trong trường MN Phương Trung II
28 Nguyễn Thị Thảo B 10/6/1991 x GV ĐH       x   Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn văn học lớp MGN 4 - 5 tuổi lớp B3 trong trường MN Phương Trung II
29 Nguyễn Phương 11/19/1993 x GV TC       x   Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn tạo hình lớp MGN 4 - 5 tuổi lớp B3 trong trường MN Phương Trung II
30 Lê Thị Tuyền 25/06/1991 x GV ĐH       x   Một số biện pháp giúp trẻ học tốt hoạt động âm nhạc  trong trường mầm non 
31 Nguyễn Thị Thảo A 2/6/1988 x GV ĐH       x   Một số biện pháp giúp trẻ học tốt hoạt động văn học  trong trường Mn
32 Vũ Thị Vân 1/7/1988 x GV ĐH       x   Một số biện pháp tạo hướng thú cho trẻ 3 -4 tuổi làm quen với VH Trong trường MN
33 Lưu Hồng Ngọc 3/14/1991 x GV ĐH       x   Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 3 – 4 tuổi trong HĐ tạo hình trong trường MN
34 Lê Thị Thanh Trà 10/30/1990 x GV ĐH       x   Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3 – 4 tuổi trong HĐ thể dục trong trường MN
35 Hoàng Thị Thảo  3/11/1986 x GV ĐH       x   Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 3 – 4 tuổi trong HĐÂN ở trường MN
36 Lê Thị Chuyên 9/21/1986 x GV ĐH       x   Một số biện pháp nâng cao cho trẻ 3 tuổi trong HĐKP ở trường MN
37 Hoàng Thị Thúy 12/17/1990 x GV ĐH       x   Một số biện pháp nâng cao cho trẻ 3 tuổi trong HĐLQVT ở trường MN
38 Lê Thị Tân 5/20/1985 x GV ĐH       x   Một số biện pháp nâng cao cho trẻ 3 - 4 tuổi trong HĐKP ở trường MN
39 Phạm M Nguyệt 8/16/1988 x GV TC       x   Một số biện pháp nâng cao cho trẻ 3 - 4 tuổi trong HĐÂN ở trường MN
40 Nguyễn Thục Anh 1/6/1985 x GV TC       x   Một số biện pháp nâng cao môn tạo hình cho trẻ 3 - 4 tuổi.
41 Nguyễn Thị Loan 5/16/1980 x GV ĐH       x   Một số kinh nghiệm phát triển thể chất cho trẻ MG3 tuổi qua các hoạt động vận động trong trường MN
42 Nguyễn Thị Dịu 12/23/1986 x GV TC       x   Biện pháp phát triển óc sáng tạo cho trẻ MG 3 tuổi thông qua hoạt động KPKH.
43 Lưu T Hồng Vân 4/10/1989 x GV ĐH       x   Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3 tuổi trong HĐ tạo hình
44 Lưu Thị Sinh  12/7/1981 x GV ĐH       x   Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3 học tốt HĐ văn học.
45 Lê Thị Tâm 5/6/1965 x GV TC       x   Một số biện pháp giúp trẻ 24 - 36 tháng làm quen với thơ ca, kể chuyện trong trường mầm non Phương Trung II
46 Lưu Thị Lệ Hằng 26/4/1970 x GV ĐH       x   Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 24 -36 tháng làm quen với hoạt động văn học
47 Phạm Thị Thu Hương 13/6/1981 x GV TC       x   Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 24 -36 tháng làm quen với  văn học trong trường mầm non Phương Trung II
48 Phạm Thị Hà 29/6/1972 x GV TC       x   Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 - 36 tháng trong trường mầm non Phương Trung II
49 Hoàng Thị Là 29/12/1986 x GV ĐH       x   Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn  thương tích cho trẻ 24 - 36 tháng
50 Ngô Thị Lan Anh 27/10/1987 x GV ĐH       x   Một số kinh nghiệm phát triển vốn từ cho trẻ 24 - 36 tháng trong trường MN
51 Mai Thị Tố Nga 26/3/1983 x GV TC       x   Một số biện pháp giúp trẻ 24 - 36 tháng làm quen với hoạt động tạo hình
52 Lê Thị Thu Trang 18/11/1985 x GV ĐH       x   Một số biện pháp giúp trẻ 24 - 36 tháng làm quen với hoạt động với tạo hình
53 Lã Thị Như 11/10/1994 x GV TC       x   Một số kinh nghiệm phát triển vốn từ cho trẻ lứa tuổi 24 - 36 tháng trong trường MN
54 Nguyễn Thị Phượng 5/22/1993 x GV TC       x   Một số biện pháp giúp trẻ 24 - 36 tháng làm quen với hoạt động âm nhạc
55 Lê Thị Mến 9/20/1992 x GV TC       x   Một số biện pháp giúp trẻ 24 - 36 tháng làm quen với tạo hình
56 Lê Thị Quỳnh 11/29/1994 x GV TC       x   Một số biện pháp nâng cao cho trẻ 24 - 36  tuổi trong HĐÂN ở trường MN
57 Phạm T. Thu Huyền  19/05/1988 x KT       x    Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường mầm non.
58 Phạm Thị Minh 4/10/1979 x YT TC       x   Một số kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong trường MN
59 Lê Thị Lưu 1/2/1985 x CN       x   Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ ăn bán trú tại trường MN Phương Trung II
60 Phạm Thị Phương 21/11/1992 x CN       x   Một số biện pháp xây dựng thực đơn cho trẻ trong trường MN
61 Vũ Thị Thắm 1/12/1977 x CN       x   Sáng kiến kinh nghiệm cô nuôi ở trường MN
62 Mai Thị Vân Anh 19/1/1993 x CN       x   Một số biện pháp xây dựng thực đơn cho trẻ trong trường MN
63 Tạ Thị Hà 14/10/1991 x CN TC       x   Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ ăn bán trú tại trường MN Phương Trung II
64 Hoàng Thị Tuyến 26/9/1992 x CN       x   Một số biện pháp tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ 5 tuổi trong trường MN
65 Hoàng Thị Hương 2/1/1989 x CN       x   Một số biện pháp tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ 4 tuổi trong trường MN
66 Nguyễn T Thu Phương 14/6/1976 x CN       x   Một số biện pháp tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ 3 tuổi trong trường MN

 

Tác giả bài viết: Lê Thị Kim Hoàn

Nguồn tin: trường mn Phương Trung 2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số 63

Tổ chức “Liên hoan văn nghệ - chia quà Tết Thiếu nhi 1/6 cho các cháu”

Thời gian đăng: 01/06/2020

lượt xem: 97 | lượt tải:32

Số 01/TĐMNPT2

Bản đăng ký thi đua năm học 2018 -2019 trường MN Phương Trung 2

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 274 | lượt tải:0

3537

Thông tư Ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non

Thời gian đăng: 24/12/2018

lượt xem: 278 | lượt tải:97

3538

Thông tư Ban hành Quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 24/12/2018

lượt xem: 286 | lượt tải:76

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 294 | lượt tải:102
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây